CHÍNH SÁCH TÁI TIÊU DÙNG

🔥 Solnara giá 2.400.000 đồng/1 hộp.

Cách mua: 1.200.000 TM + 1.200.000 TMT.

Điểm BV tính hoa hồng: 480.000 BV/1 hộp.

🔥 Compound P giá 4.500.000 đồng/1 hộp.

Cách mua: 2.000.000 TM + 2.500.000 TMT.

Điểm BV tính hoa hồng: 1.000.000 BV/1 hộp.

🔥 Trà THANH CAN giá 190.000 đồng/1 hộp.

Cách mua: 120.000 TM + 70.000 TMT.

Điểm BV tính hoa hồng: 38.000 BV/1 hộp.

🔥 Trà AN LẠC TIÊN giá 190.000 đồng/1 hộp.

Cách mua: 120.000 TM + 70.000 TMT.

Điểm BV tính hoa hồng: 38.000 BV/1 hộp.

🆘🆘 Lưu ý quan trọng:

* Trà Thanh Can: tối đa 24 hộp/1 tuần.

* Trà An Lạc Tiên: tối đa 24 hộp/1 tuần.

* Solnara: tối đa 4 hộp/1 tuần.

* Compound P: tối đa 4 hộp/1 tuần.

Các loại hình kinh doanh - Đào tạo nhân sự, Quản trị nhân sự, quản trị nhân lực