CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẠI LÝ

Điều kiện tặng TMT 
 
⚠️⚠️⚠️ TÀI KHOẢN TMT
 
✅ TMT được dùng để:
* Khấu trừ khi kích hoạt đơn hàng mới.
* Khấu trừ khi nâng cấp Mã Số của chính mình hoặc tuyến dưới.
* Chuyển nhượng cho thành viên khác.
 
✅ Điều kiện để được tặng TMT thì tháng trước đó phải đảm bảo điều kiện như sau:
* Tổng thành tích tuyển dụng F1 tối thiểu: 3.000.000 đồng.