CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẠI LÝ

Từ ngày 05/04/2021, đại lý của Life Care sẽ được hỗ trợ điểm TMT và hỗ trợ chi phí kinh doanh. Điều kiện được nhận cụ thể như sau:

⚠️⚠️⚠️ TÀI KHOẢN TMT

TMT được dùng để:

* Mua tái tiêu dùng.

* Kích hoạt gói Kinh Doanh (18 triệu) trở lên.

* Nâng cấp Mã Số của chính mình hoặc tuyến dưới.

* Chuyển nhượng cho thành viên khác.

Điều kiện để được tặng TMT thì tháng trước đó phải đảm bảo 1 trong 2 điều kiện sau:

* Mua TÁI TIÊU DÙNG tối thiểu: 4.500.000 đồng.

Hoặc

* Tổng thành tích tuyển dụng F1 tối thiểu: 4.500.000 đồng.

⚠️⚠️⚠️ Điều kiện để được Hỗ Trợ Chi Phí Kinh Doanh:

Chia thành các mốc 12 tuần: Cứ mỗi 12 tuần giới thiệu 2 thành viên tham gia gói Kinh Doanh (18 triệu) trở lên ở 2 nhánh => được nhận 12 tuần tiếp theo.

* Ví dụ: từ tuần 1 đến 12 (tính từ tuần kích hoạt) => giới thiệu 2 gói Kinh Doanh trở lên ở 2 nhánh => được hưởng từ tuần 13 đến 24.

* Để hưởng tiếp tuần 25 đến 36 => cần giới thiệu 2 gói Kinh Doanh trở lên ở 2 nhánh trong thời gian từ tuần 13 đến 24.

12 tuần đầu: không cần điều kiện.